Muzičko - obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" je vodeći brend u privatnom muzičkom obrazovanju djece i mladih u BiH.

O MUZIČKO - OBRAZOVNOM

SISTEMU "BASICS ŠKOLA"

Šta je MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"?

Muzičko - obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" je detaljno osmišljen sistem muzičke edukacije i usavršavanja djece i mladih koji je nastao po uzoru na najbolje evropske i američke sisteme muzičkog obrazovanja, a koji se iz godine u godinu širi i razvija. Muzičko - obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" danas je vodeći brend u privatnom muzičkom obrazovanju djece i mladih u BiH.

Ko je osmislio MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"?

Autor Muzičko - obrazovnog sistema "BASICS ŠKOLA" je Đorđe Jovančić, dobitnik nagrade za najboljeg mladog autora u BiH od strane Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca AMUS. On je detaljno osmislio cjelokupan koncept obrazovnog sistema po kojem danas "BASICS ŠKOLA" uspješno djeluje.

Kako je nastao MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"?

Muzičko – obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" postoji od oktobra 2013. godine, a razvio se iz projekta "Basics škola pjevanja". Na početku projekta 2013. godine Javna ustanova Matična biblioteka Istočno Sarajevo, predvođena tadašnjom direktoricom Ljiljanom Knežević, prepoznala je potencijal projekta i od samog osnivanja stala iza istog, ponudivši organizaciono, pravno i prostorno uređenje. Tako se projekat realizovao kompletnu prvu školsku 2013/2014. godinu u prostorijama Dječije biblioteke. Nakon godinu dana upornosti i velikog zalaganja autora projekta i njegovih saradnika, tačnije od školske 2014/2015. godine, projekat je nastavio da se ubrzano širi stvarajući brend za koji je interesovanje raslo sve više iz dana u dan. Od školske 2015/2016. godine, osnivanjem MUZIČKOG ATELJEA U BOSNI I HERCEGOVINI (skraćeno MAUBIH), projekat se imenuje u Muzičko - obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" i nastavlja svoju misiju pod nadležnošću MAUBIH u novim moderno opremljenim prostorijama MAUBIH koje su odgovarale potrebama za realizaciju nastave. Na ljeto 2019. godine MAUBIH obezbjeđuje novi odvojeni prostor za "BASICS ŠKOLU" koji je namjenski projektovan i izgrađen za potrebe realizacije svih školskih aktivnosti, a prateći svjetske standarde. Od školske 2019/2020. godine "BASICS ŠKOLA" nastavlja sa radom na novoj lokaciji na kojoj se i danas nalazi. 

Kako djeluje MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"?

 

Muzičko - obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" djeluje u nadležnosti MUZIČKOG ATELJEA U BOSNI I HERCEGOVINI. "BASICS ŠKOLA" nudi najbolje uslove za učenje i usavršavanje djece i mladih u Bosni i Hercegovini u modernim i namjenski opremljenim prostorijama. Kroz "BASICS ŠKOLU" je do sada edukovano preko 400 učenika raznih dobnih skupina od kojih su 80% djeca osnovno školskog uzrasta, a edukovani su iz oblasti muzičke umjetnosti i muzičko - scenskog izvođaštva. "BASICS ŠKOLA" je izvela pet uspješnih generacija učenika/ca: republičke i državne prvake/prvakinje takmičenja iz oblasti izvođaštva (klavir, violina, solo pjevanje), pobjednike/ce mnogih državnih i internacionalnih dječijih i omladinskih festivala, mlade glumce/glumice i plesače/plesačice koji iza sebe imaju teatarsko, televizijsko i filmsko iskustvo.

Kakvu edukaciju nudi MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"?

Muzičko – obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" trenutno nudi edukaciju kroz 10 redovnih odsjeka: Škola pjevanja, Škola muzičkog teatra, Škola baleta, Škola klavira, Škola gitare, Škola violine, Škola violončela, Škola harmonike, Škola flaute i Škola udaraljki i 2 programa za djecu od 3 do 6 godina: Škola baleta i Muzička radionica.

Koliko traje obrazovanje u MUZIČKO - OBRAZOVNOM SISTEMU "BASICS ŠKOLA"?

Obrazovanje u Muzičko – obrazovnom sistemu "BASICS ŠKOLA" za odsjeke Škola pjevanja, Škola muzičkog teatra i Škola baleta je podijeljeno na dva nivoa: OSNOVNI i NAPREDNI nivo. Oba nivoa traju šest semestara. Jedan semestar traje tri mjeseca. U jednoj školskoj godini mogu se odslušati 3 semestra. Dakle, za dvije školske godine može se odslušati i završiti OSNOVNI, a za četiri školske godine NAPREDNI nivo. Odsjeci Muzička radionica i Škola baleta (početni program) su predviđeni kao pripremna nastava za djecu od treće godine pa sve do sedme godine kada mogu upisati jedan od redovnih odsjeka. Obrazovanje u Muzičko – obrazovnom sistemu "BASICS ŠKOLA" za instrumentalne odsjeke Škola klavira, Škola gitare, Škola violine, Škola violončela, Škola harmonike i Škola flaute se realizuje po planu i programu osnovnih muzičkih škola u BiH i traje osamnaest semestara, odnosno, šest školskih godina.

Kako se odvija nastava u MUZIČKO - OBRAZOVNOM SISTEMU "BASICS ŠKOLA"?

Nastava se sluša nekoliko puta sedmično, u zavisnosti od odsjeka. Na odsjecima Škola pjevanja, Škola muzičkog teatra i Škola baleta semestri se nižu po abecednom nizu: Prvi (A) semestar, Drugi (B) semestar... sve do Šestog (F) semestra. Poslije svakog odslušanog semestra polaže se ispit pred stručnom komisijom nakon kojeg se dobija elektronski izvještaj o završenom semestru putem maila. Po završetku svih šest semestara odnosno kompletnog OSNOVNOG ili NAPREDNOG nivoa dobija se diploma o završenom obrazovanju u "BASICS ŠKOLI". Na instrumentalnim odsjecima Škola klavira, Škola gitare, Škola violine, Škola violončela, Škola harmonike i Škola flaute jedan stepen (razred) traje jednu školsku godinu podijeljenu na tri semestra. Stepeni (razredi) se nižu na sljedeći način: Prvi (OMŠ 1) stepen, Drugi (OMŠ 2) stepen... sve do Šestog (OMŠ 6) stepena. Nakon svakog semestra kao i kompletnog odslušanog stepena (razreda) polaže se ispit pred stručnom komisijom nakon kojeg se dobija elektronski izvještaj o završenom semestru putem maila. Po završetku svih šest stepeni (razreda) dobija se diploma o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju u "BASICS ŠKOLI". Na odsjecima Muzička radionica i Škola baleta (početni program) nastava traje jednu školsku godinu podijeljenu na tri semestra. Nakon svakog semestra učenici se ocjenjuju od strane predmetnog nastavnika te se dobija elektronski izvještaj o završenom semestru putem maila. Ovi programi se mogu pohađati sve do djetetove navršene sedme godine kada može upisati jedan od redovnih odsjeka.

Kako se realizuju ispiti i koji je sistem ocjenjivanja u MUZIČKO - OBRAZOVNOM SISTEMU "BASICS ŠKOLA"?

Pismeni ispit se ocjenjuje ocjenama od A do D na osnovu ostvarenih bodova iz testa po sljedećem redu:

ODLIČAN = A
SOLIDAN = B
ZADOVOLJAVA = C
NE ZADOVOLJAVA = D

Usmeni ispit ocjenjuje tročlana komisija sastavljena od redovnih predavača i najmanje jednog gostujućeg člana komisije. Svaki član daje ocjenu od 1 do 5 čijim se zbirom dobija ukupna ocjena od A do D po sljedećem redu:

ODLIČAN = A
SOLIDAN = B
ZADOVOLJAVA = C
NE ZADOVOLJAVA = D

Ukupna ocjena se dobija zbirom ocjena iz pismenog i usmenog ispita te ukupnog dojma čime ukupna ocjena postaje relativna. To znači da nastavnik glavnog predmeta ima pravo donijeti odluku o ukupnoj ocjeni koja nije matematički proporcionalna ostvarenim rezultatima iz pismenog i usmenog ispita.

Da li se nakon obrazovanja u MUZIČKO - OBRAZOVNOM SISTEMU "BASICS ŠKOLA" može upisati srednja muzička škola?

 

Da, naš program nudi potpuno muzičko obrazovanje koje je potrebno za prolazak na kvalifikacionim prijemnim ispitima za upis u srednju muzičku školu. Najmanje jedan učenik/ca "BASICS ŠKOLE" svake godine upiše srednju muzičku školu. 

 

Koji su uspjesi MUZIČKO - OBRAZOVNOG SISTEMA "BASICS ŠKOLA"?

Muzičko – obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" je do sada producirao veliki broj uspješnih projekata iz oblasti muzičko - scenske umjetnosti i muzičkog obrazovanja. Među najznačajnijim projektima se izdvajaju: Mjuzikl "Kralj Lav" i Mjuzikl „Zaleđeno Kraljevstvo“ koji su do sada izvedeni trideset puta u Pozorištu mladih Sarajevo i koje je pogledalo skoro 10000 gledalaca; Vokalni seminar Aleksandre Kovač „Pjevajte s Aleksandrom“, MasterClass Jacquesa Houdeka; Humanitarni koncerti; Televizijski novogodišnji format pod nazivom "Novogodišnji Basics Show" koji se u cjelosti producira i snima od strane MAUBIH već dvije godine, a emituje u programu BHT1 i dječijeg kanala Hayatovci u udarnom terminu.

"BASICS ŠKOLA" je ponosna na niz ostvarenih saradnji sa državnim muzičkim školama u Kantonu Sarajevo, Narodnim pozorištem Sarajevo, Pozorištem mladih Sarajevo, Institutom za razvoj mladih "Kult" i Uredom specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH kao i na saradnje sa udruženjima i preduzećima kao što su: Konzum, Coca - Cola SAHM, dm drogerie markt, BHT1, Sarajevo Film Festival, Udruženje umjetnika „BellArte“, Udruženje za promociju pijanizma i klavirske muzike "Tattile", Dječiji sajam "Kids Fair", Centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II“, i dr. Posebno se izdvaja ekskluzivna saradnja sa bh. dječijim kanalom HAYATOVCI koji u saradnji sa "BASICS ŠKOLOM" proizvodi dječiji program i sinhronizuje crtane filmove.

O MUZIČKOM ATELJEU

U BOSNI I HERCEGOVINI

MUZIČKI ATELJE U BOSNI I HERCEGOVINI (MAUBIH) je pravno lice osnovano pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine po Rješenju br.: UP09-07-1-2533/15 pod registarskim brojem 1825, sa izmjenom i dopunom upisa po Rješenju br.: UP09-07-1-1400/17, sa sjedištem u Istočnom Sarajevu na adresi Vojvode Radomira Putnika br. 56. Ciljevi MAUBIH su: Aktivno učestvovanje u razvijanju kulture i umjetnosti i uspostavljanje saradnje sa različitim kulturnim institucijama u Bosni i Hercegovini; Saradnja sa drugim udruženjima u cilju efikasnijeg ostvarivanja ciljeva i djelatnosti MAUBIH; Stvaranje mogućnosti svojim članovima da se usavršavaju u jednom ili više umjetničkih izraza; Pokretanje projekata iz oblasti kulture i edukacije; Organizovanje radionica za djecu i odrasle; Zalaganje za ostvarivanje prava u pogledu organizovanja pozorišnih – teatarskih produkcija; Zalaganje za ostvarivanje prava u pogledu poboljšanja reproduciranja kratkometražnih i dugometražnih animiranih filmova i serija na tri službena jezika i dva pisma koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini; Kontrola nad korištenjem izvođačkih i stvaralačkih djela i naplata naknade za korištenje izvođačkih i stvaralačkih djela koja čine repertoar MAUBIH; Kreiranje audio-video zapisa i drugih materijala, te njihovo stavljanje na raspolaganje zainteresovanim licima, kao i publikovanje na web stranicama i web portalima; Izdavanje publikacija u vezi sa ciljevima i djelatnostima MAUBIH, u skladu sa Zakonom; i Rad na organizovanju tribina, javnih rasprava, seminara, konferencija u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti MAUBIH, u skladu sa Zakonom.

Muziku u duši i svemir može da čuje.

Lao Ce

ĐORĐE JOVANČIĆ,

direktor i osnivač

(CEO)

Dragi učenici i roditelji,

Aristotel je davno rekao: "muzika ima moć da oblikuje karakter". Nakon šest godina koje su iza nas uvjerili smo se da je to istina. Jedna od najznačajnijih činjenica je ta da smo, vođeni ljubavlju i znanjem, uspjeli usrećiti preko 400 djece i njihovih roditelja. Stvorili smo oazu mira, tolerancije, različitosti i jednakosti, oazu ljubavi, talenta i oazu sreće. Često sam znao reći da je "Basics škola" mala fabrika sreće. 

"Basics škola" je osnovana 2013. godine raspisivanjem audicije za upis prvih polaznika škole pjevanja. Na audiciji u oktobru 2013. godine se javilo svega 4 učenika. Svi su primljeni i počeo sam raditi sa njima. Radili smo u improvizovanim uslovima u prostorijama Dječije biblioteke. Tada je direktorica JU Matične biblioteke Istočno Sarajevo, gospođa Ljiljana Knežević, svjesno ili nesvjesno odigrala najvažniju ulogu u nastanku ove škole. Stala je iza projekta i ponudila nam bezrezervnu podršku. Te školske 2013/2014. godine sam radio sam sa djecom i iskoristio svoja do tada stečena poznanstva u medijima, što je omogućilo da se rad sa djecom predstavi široj javnosti. Tako se javnost počela interesovati za "Basics školu", a počeli su stizati i prvi upiti poput onog "da li nudite edukaciju i za muzičke instrumente ili je u pitanju samo škola pjevanja?" Tada je bilo jasno da u rukama imam projekat sa velikim potencijalom. Iako nisam imao iskustva u sferi menadžmenta već sljedeće godine sam osnovao MUZIČKI ATELJE U BOSNI I HERCEGOVINI kao krovnu instituciju za muzičku edukaciju, teatarsku, audio i video produkciju, te Muzičko - obrazovni sistem "Basics škola" kao glavni ogranak MAUBIH. Još jasnije tada je bilo da sav zarađeni novac od svog autorskog rada želim uložiti upravo u školu kakvu sam zamišljao i o kakvoj sam sanjao kao dijete. Da bi to bilo ostvarivo u projekat je bilo potrebno pozvati moje drage kolege nastavnike koji su zajedno sa mnom izgradili ovu školu na čemu sam im neizmjerno zahvalan. Jednaku zahvalnost dugujem i svim sponzorima i donatorima, a najveću roditeljima učenika koji su nam ukazali povjerenje i širili dobar glas o nama. Najbolje o "Basics školi" govore naši zadovoljni učenici i njihovi roditelji. Upravo to dokazuju rezultati ankete koji kažu da se učenici u našu školi upisuju najviše zbog preporuke. Hvala vam na tome. 

Dragi učenici i roditelji, postanite i vi dio naše škole. Zajedno ćemo njegovati ljubav i pomijerati granice obrazovanja, talenta, kreativnosti i tolerancije u našoj zemlji.
 

MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"

 

Dabrobosanska 10 (Dobrinja 1)

71123 Istočno Sarajevo
 

administracija@basicsofficial.com

+ 387 57 230 822

+ 387 57 230 155