top of page

KONKURS za dodjelu ZIRA stipendija učenicima/cama BASICS škole za školsku 2023/2024. godinuU skladu sa Statutom MUZIČKOG ATELJEA U BOSNI I HERCEGOVINI (dalje: MAUBIH), direktor MAUBIH raspisuje


KONKURS


za dodjelu ZIRA stipendija učenicima/cama Muzičko-obrazovnog sistem BASICS škola za školsku 2023/2024. godinu

Opšti uslovi za prijavljivanje kandidata/kinja na konkurs:


 • da su državljani/ke Bosne i Hercegovine;

 • da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini;

 • da su redovni učenici/ce osnovne škole u Bosni i Hercegovini;

 • da ne primaju stipendiju po drugom osnovu;

 • da ne obnavljaju razred.


Stipendija se dodjeljuje iz stipendionog fonda kompanije ZIRA d.o.o. Sarajevo. Stipendije će biti uplaćene MAUBIH, u iznosu dodijeljenih godišnjih školarina.

Planirani broj stipendista: 7.


Planirane su 3 grupe stipendista.


Prva grupa (za postojeće učenike/ce instrumentalnih odsjeka MOS „Basics škola“ koji su ostvarili najbolji uspjeh): troje uspješnih učenika/ca koji su prethodnu školsku godinu završili najvišom ocjenom i koji su nagrađivani na takmičenjima muzičkih škola.


Druga grupa (za postojeće učenike/ce instrumentalnih odsjeka MOS „Basics škola“ slabijeg imovinskog statusa): dvoje uspješnih učenika/ca koji su prethodnu školsku godinu završili pozitivnom ocjenom, a koji su u slabijem imovinskom stanju.


Treća grupa (za postojeće učenike/ce instrumentalnih odsjeka MOS „Basics škola“ koji su djeca samohranih roditelja): dvoje potencijalnih učenika/ca.


Posebni uslovi za prvu grupu stipendista:

 • odličan uspjeh u dosadašnjem školovanju u MOS „Basics škola“, odnosno, učenici/ce koji su prethodnu školsku godinu završili najvišom ocjenom ODLIČAN (A);

 • nagrade i priznanja sa nacionalnih i međunarodnih takmičenja učenika/ca muzičkih škola.


Posebni uslovi za drugu grupu stipendista:

 • pozitivan uspjeh u dosadašnjem školovanju u MOS „Basics škola“, odnosno, učenici/ce koji su prethodnu školsku godinu završili ocjenama ODLIČAN (A), SOLIDAN (B) i ZADOVOLJAVA (C);

 • da je učenik/ca dijete iz porodice slabijeg imovinskog stanja;

 • prednost imaju učenici/ce bez oba roditelja, povjereni specijalizovanim ustanovama na skrb.


Posebni uslovi za treću grupu stipendista:

 • da je učenik/ca dijete samohranog roditelja;

 • prednost imaju učenici/ce bez oba roditelja, povjereni specijalizovanim ustanovama na skrb.

Uz popunjen online prijavni obrazac za konkurs koji se nalazi na eSistemu MAUBIH i MOS „Basics škola“, kandidati/kinje su obavezni priložiti sljedeće dokumente:

 1. Dokaz o upisanom razredu redovne osnovne škole u školskoj 2023/2024. godini;

 2. Dokaz o završenom prethodnom razredu/stepenu MOS „Basics škola“;

 3. Kopirane diplome sa takmičenja učenika/ca muzičkih škola u školskoj 2022/2023. godini;

 4. Potpisana izjava da kandidat/kinja ne prima stipendiju po drugom osnovu;

 5. Dokaz iz kojeg se može ustanoviti da je učenik/ca dijete samohranog roditelja (za stipendiste iz treće grupe stipendija);

 6. Dokaz o ekonomsko-socijalnom statusu domaćinstva – izjava o mjesečnim primanjima (za stipendiste iz druge grupe stipendija);

 7. Dokaz da se učenik/ca-stipendista/ica nalazi u skrbi ustanove za zbrinjavanje djece bez roditelja (za stipendiste iz druge i treće grupe stipendija).


Izbor kandidata/kinja vršiće se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije, o čemu će kandidati/kinje biti pismeno obaviješteni.

U slučajevima kada iz jednog domaćinstva ima više kandidata/kinja, stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu/kinji.

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti putem OVOG LINKA.

Konkurs, nakon objavljivanja ostaje otvoren do 18.12.2023. godine do 23:59 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Odabrani kandidati/kinje biće proglašeni 20.12.2023. godine.Direktor MAUBIH

Đorđe Jovančić


Comentarios


bottom of page