top of page

KONKURS za dodjelu ZIRA stipendija učenicima/cama MOS "Basics škola" za šk. 2022/2023. godinuU skladu sa Statutom MUZIČKOG ATELJEA U BOSNI I HERCEGOVINI (dalje: MAUBIH), direktor MAUBIH raspisuje


KONKURS

za dodjelu ZIRA stipendija učenicima/cama Muzičko-obrazovnog sistema

BASICS škola za školsku 2022/2023. godinu


Opšti uslovi za prijavljivanje kandidata/kinja na konkurs:

· da su državljani Bosne i Hercegovine;

· da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini;

· da su redovni učenici/ce osnovne škole u Bosni i Hercegovini;

· da ne primaju stipendiju po drugom osnovu;

· da ne obnavljaju razred.


Stipendija se dodjeljuje iz stipendionog fonda kompanije ZIRA d.o.o. Sarajevo. Stipendije će biti uplaćene MAUBIH, u iznosu dodijeljenih godišnjih školarina.

Planirani broj stipendista: 7.


Planirane su 3 grupe stipendista.


Prva grupa (za postojeće učenike/ce instrumentalnih odsjeka MOS „Basics škola“ koji su ostvarili najbolji uspjeh): troje uspješnih učenika/ca koji su prethodnu školsku godinu završili najvišom ocjenom i koji su nagrađivani na takmičenjima muzičkih škola.


Druga grupa (za postojeće učenike/ce instrumentalnih odsjeka MOS „Basics škola“ slabijeg imovinskog statusa): dvoje uspješnih učenika/ca koji su prethodnu školsku godinu završili pozitivnom ocjenom, a koji su u slabijem imovinskom stanju.


Treća grupa (za nove učenike/ce instrumentalnih odsjeka MOS „Basics škola“ koji se prvi put upisuju u školu): dvoje potencijalnih učenika/ca koji se prvi put upisuju u MOS „Basics škola“ u školskoj 2022/2023. godini, koji su zadovoljili prijemni ispit, a koji su u slabijem imovinskom stanju.


Posebni uslovi za prvu grupu stipendista:


- odličan uspjeh u dosadašnjem školovanju u MOS „Basics škola“, odnosno, učenici/ce koji su prethodnu školsku godinu završili najvišom ocjenom ODLIČAN (A);

- nagrade i priznanja sa nacionalnih i međunarodnih takmičenja učenika/ca muzičkih škola.


Posebni uslovi za drugu grupu stipendista:


- pozitivan uspjeh u dosadašnjem školovanju u MOS „Basics škola“, odnosno, učenici/ce koji su prethodnu školsku godinu završili najvišom ocjenama ODLIČAN (A), SOLIDAN (B) i ZADOVOLJAVA (C);

- dokaz o slabijem imovinskom stanju učenika/ce;

- prednost imaju učenici/ce bez jednog ili oba roditelja, povjereni specijalizovanim ustanovama na skrb.


Posebni uslovi za treću grupu stipendista:


- položen prijemni ispit za upis učenika/ca u školsku 2022/2023. godinu;

- dokaz o slabijem imovinskom stanju učenika/ce;

- prednost imaju učenici/ce bez jednog ili oba roditelja, povjereni specijalizovanim ustanovama na skrb.

Uz popunjen online prijavni obrazac za konkurs koji se nalazi na eSistemu MAUBIH i MOS „Basics škola“, kandidati/kinje su obavezni priložiti sljedeće dokumente:

· Dokaz o završenom prethodnom razredu/stepenu MOS „Basics škola“ (za stipendiste iz prve i druge grupe stipendija);

· Kopirane diplome sa takmičenja učenika/ca muzičkih škola u školskoj 2021/2022. godini;

· Potpisana izjava da kandidat/kinja ne prima stipendiju po drugom osnovu;

· Dokazi o ekonomsko-socijalnom statusu domaćinstva (za stipendiste iz druge i treće grupe stipedija): – izjava o mjesečnim primanjima ili – dokaz da se učenik/ca-stipendista/ica nalazi u skrbi ustanove za zbrinjavanje djece bez jednog ili oba roditelja.


Izbor kandidata/kinja vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije, o čemu će kandidati/kinje biti pismeno obaviješteni.

Prednost u dodjeli stipendije iz prve i druge grupe stipendista, pored kriterija iz Pravilnika, imaju korisnici ZIRA stipendije iz školske/akademske 2021/2022. godine koji su završili razred/godinu najvišom ocjenom, koji su ostvarili nagrade i priznanja na takmičenjima učenika/ca muzičkih škola i koji su na vrijeme upisani u naredni razred/godinu u školskoj 2022/2023. godini.

U slučajevima kada iz jednog domaćinstva ima više kandidata/kinja, stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu/kinji.


Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti putem sljedećeg linka:Konkurs, nakon objavljivanja ostaje otvoren do 17.11.2022. godine do 23:59 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Odabrani kandidati/kinje biće proglašeni na svečanoj ceremoniji dodjele ZIRA stipendija 18.11.2022. godine u Hotelu Merriott.
Direktor MAUBIH

Đorđe JovančićComments


bottom of page